Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle 106/1999 Sb. 

1. Oficiální název 

 • Obec Cikháj

2. Důvod a způsob založení 

 • Obecní úřad vznikl na základě zákona č. 367/1990Sb. o obcích (obecní zřízení). Svoji činnost vykonává podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Organizační struktura 

Starosta obce: 
Sylvie Litochleb
mobil: +420 604 704 602
starosta@cikhaj.cz

Místostarosta obce: 
Miroslav Litochleb st.

 

Úřední hodiny: 
Pondělí od 18:00 do 19:00 hodin

4. Kontaktní spojení 

Adresa : Obec Cikháj, Cikháj 19, 591 02 Žďár nad Sázavou

Telefon (podatelna) 566 659 522
Datová schránka: g3maypn

E-mail : obec@cikhaj.cz

5. Případné platby můžete poukázat 

 • Česká spořitelna,  a.s. 1622453359/0800

6. IČ 

 • 00842141

7. DIČ 

 • není 

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce 

9. Žádost o informace 

 • Požádat o příslušné informace na možné na tel. :+420 566 659 522

10. Příjem žádostí a dalších podání 

 • Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí je možné na telefonním čísle +420 566 659 522 

11. Opravné prostředky 

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti prostřednictvím subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. 

12. Formuláře

 •  Příslušné formuláře naleznete na stránkách Městského úřadu ve Žďáru nad Sázavou

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

 •  Popisy postupů (návody pro řešení životních situací) naleznete na portálu portal.gov.cz.

14. Nejdůležitější předpisy

 • Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Hlavní právní předpisy, kterými se řídí starosta obce : 

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 262 /2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
 • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků a o změně zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 

Hlavní právní předpisy, kterými se řídí evidence obyvatel : 

 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 • Zákon 128/2000 Sb. o obci 
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků. 
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel, ve znění pozdějších předpisů. 
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. 
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů. 
 • Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

Hlavní právní předpisy, kterými se účetní: 

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a dodatků 
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších změn a dodatků
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších změn a dodatků
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn a dodatků
 • Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších změn a dodatků
 • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších změn a dodatků 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

 • Sazebník úhrad vyplývající ze zákona o poskytování informací naleznete zde: Sazebník Cikháj

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.  Viz úřední deska

 • jsou k vyžádání na obecním úřadě

17. Seznam organizací

 –