Přírodní památky

Přírodní památky obce

Dominantou katastru je především Žákova hora s nadmořskou výškou 810 metrů, která je od roku 1933 přírodní rezervací a v roce 2008 byla zařazena mezi evropsky významné lokality do národního seznamu Natura 2000. Vede zde také naučná stezka Žákova hora, která Vás seznámí s přírodou a historií pralesa na Žákově hoře, který je jedním z nejcennějších a nejstarších chráněných území v kraji Vysočina. Připomenutí si zaslouží i vrchy Tisůvka (790 m) se skalnatým útvarem Čertův kámen, Kamenný vrch (801 m), Šindelná (802 m) a Kašovka (720 m). Naopak nejnižší kóta k.ú.obce leží v údolí Stržského potoka (623 m).


Přírodní podmínky

Katastrální území obce je řazeno do 5.vegetačního stupně – jedlobukového. Většina území (93%) je zalesněna převážně smrkovým porostem místy promíchaný s jedlemi a buky. 
Území leží v mírně chladné oblasti s průměrnými ročními srážkami kolem 800 mm. Pro oblast jsou typické převládající západní a severozápadní větry.
Díky hlubokým lesům je zde rozšířena srnčí a jelení zvěř. Z drobné zvěře se zde vyskytuje zajíc a místy bažant. V zemědělské výrobě jde především o pěstování obilí, brambor, lnu a v posledním období kmínu. 

Vodní plochy a toky

Katastr území obce náleží do dvou povodí. Severní a severovýchodní část katastru patří do povodí toku řeky Svratky, tedy k úmoří Černého moře. Zbývající část katastru náleží k povodí řeky Sázavy a to přítokem Stržského potoka, tedy k úmoří Baltského moře. V lesní části se nachází velké množství pramenů a studánek. Na odlesněném území byly provedeny meliorace a úpravy koryt potoků. Na k.ú. Cikháje se nachází dva rybníky – jde o Mlynářův rybník a o rybník Zlatnice.
Katastrálním územím prochází evropské rozvodí Labe – Dunaj.