Územní plán

Městský úřad, odbor rozvoje a územního plánování

ul. Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou

Spisová zn. RUP/41/07/DF/UP16
Č.j.: RUP/41/07/DF
Vyřizuje: Ing. Darina Faronová
Tel.: 566 688 191
Fax: 566 621 012
E-mail: darina.faronova@zdarns.cz

O Z N Á M E N Í
o zveřejnění údajů o vydaném územním plánu Cikháj

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování), jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje
v souladu s ustanovením § 165 odst.2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona

údaje o vydaném územním plánu Cikháj následně:

1. Územní plán Cikháj byl vydán Zastupitelstvem obce Cikháj dne 13.08. 2007 formou opatření obecné povahy a jeho vydání nabylo účinnosti dne 29.08.2007.
2. Územní plán Cikháj je uložen u:
a) pořizovatele – Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a ÚP
b) stavebního úřadu Městského úřadu Žďár nad Sázavou
c) obce Cikháj
d) Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu
3. Doklady o pořízení územního plánu Cikháj jsou uloženy u obce Cikháj, kde je možné do nich nahlížet.
4. Údaje o územním plánu Cikháj jsou zveřejněny níže.

 

Textová část

Územní plán Cikháj – návrh: Stáhnout [PDF 139kB]
Uzemní plán Cikháj – odůvodnění územního plánu: Stáhnout [PDF 281kB]

Grafická část

Hlavní výkres: Stáhnout [PDF 2328kB]
Koordinační výkres: Stáhnout [PDF 3405kB]
Základní členění: Stáhnout [PDF 454kB]
Širší vztahy: Stáhnout [PDF 11662kB]
Energetika: Stáhnout [PDF 355kB]
Vodní hospodářství: Stáhnout [PDF 310kB]
Dopravní řešení: Stáhnout [PDF 1685kB]
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace: Stáhnout [PDF 402kB]
Zábor: Stáhnout [PDF 459kB]