Jste vlastníky zemědělské půdy, na které hospodaří zemědělský subjekt a není Vám lhostejný její osud?

Přes sedmdesát procent plochy zemědělské půdy je dnes pronajímáno; to znamená, že na ní hospodaří někdo jiný, než její vlastník.Proč by vás, jako vlastníka půdy mělo zajímat, co se s vaším pozemkem děje? Protože necitlivým obděláváním půda ztrácí na hodnotě. Nejen na hodnotě přírodní, ale i finanční. Půda je v současném právním řádu nemovitost, stejně jako např. byt. Na rozdíl od bytu se nemůžeme rozhodnout pro sebenákladnější „celkovou rekonstrukci“. Získat zpět úrodnost půdy je otázkou několika desetiletí, přičemž některé změny jsou nevratné. Na tom, jak o váš majetek bude pečováno skutečně záleží.

Jak poznáte, že se o vaše pozemky uživatel dobře stará.

  1. Vizuální pozorování přímo na místě

-zjišťujeme barvu půdy, zda má drobtovitou strukturu, zda na pozemku nejsou velké nezpracované hroudy (porušení struktury půdy), zda se na pozemku nedrží voda (možnost utužení podorničí, všímáme si barvy rostlin na pozemku (světle zelené, zasychající – utužené podorničí, nedostatek živin), po vyrýpnutí rostliny sledujeme kořenový systém (kořeny zkroucené málo rozvětvený kořenový systém značí úbytek úrodné orniční vrstvy), zjišťujeme zda se v půdě nachází žížaly – nepřítomnost značí utužení půdy atp.

– kontrolujeme,  zdajsou na pozemku patrné erozní události – splach orniční vrstvy, ztráta půdní úrodnosti, snížení  hodnoty nemovitosti – erozní událost můžete nahlásit pověřeným pracovníkům Státního pozemkového úřaduhttps://me.vumop.cz/editors/all/, nebo pracovníkům ochrany zemědělského půdního fondu na jednotlivých ORP

– konzultace postupů s hospodářem, který se o vaši půdu stará, čím hnojí jak často používá organické hojení , jaké prostředky na ochranurostlin využívá

 

  1. Agrochemický rozborpůdy

– podle aktuálního ceníku VÚMOP se jeho cena pohybuje v řádu stovek korun.

– informace o kvalitě zemědělské půdy jsou evidovány také v neveřejné části evidence půdy LPIS. K těmto údajům se dostane pouze zemědělec hospodařící na konkrétní půdě, požádejte o nahlédnutí do těchto údajů.

– další možností jsou výsledky agrochemického zkoušení a monitoringu půd, které poskytuje ÚKZÚZ na základě žádosti,  vlastníkovi pozemku. Formulář žádosti o předání výsledků najdete zde http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/formulare-ke-stazeni/hnojiva-a-puda/predani-vysledku-1.html.

Co dělat, když zjistíme, že se hospodář o náš pozemek nestará řádně.

  1. Změna popřípadě ukončení smluvního vztahu se zemědělcem a hledání nového hospodáře

– ukončit smluvní vztah se dá dohodou nebo výpovědí. Pozor na výpověď u smluv kdy se pronajímají zemědělské pozemky ta se podává nejpozději do 30.09., aby se stihla dokončit nedokončená výroba na pozemku.

– dále se dá vypovědět nájemní vztah pokud,dojde k závažnému porušení smluvních ustanovení (např. propachtování pozemků jiné osobě bez souhlasu vlastníka, zemědělec nehospodaří na pozemcích s péčí řádného hospodáře atp.)

 

  1. Vyvolání komplexních pozemkových úprav,- komplexní pozemkovou úpravu musí pozemkový úřad zahájit vždy, pokud se pro to vysloví vlastníci pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy řešeného katastrálního území. Postup KOPu je řešen v zákoně 139/2002 Sb.

 

  1. Ukončení smluvního vztahu se zemědělcem a převzetí pozemku do vlastní péče.

 

Použit zdroj informací https://www.nadacepartnerstvi.cz/

 

Půda má obrovskou přírodní i finanční hodnotu, kterou můžete svým rozhodnutím uchovat nebo zničit. Šetrné hospodaření s půdou a na ní je v zájmu každého vlastníka. Když se budete dobře starat o svůj majetek, pomůžete tím nejen sobě, ale i ostatním i přírodě